Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie.

viac informácií
Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies
Přihlásit se
Cart 0

Obchodné podmienky spoločnosti UNCARIA ČR s.r.o.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky spoločnosti UNCARIA ČR s.r.o., so sídlom Smetanova 3, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25429451, DIČ: CZ25429451, zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom Súde v Ústí nad Labem, spisová značka C odd. 17963 upravujú v súlade s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/ Zb. Občiansky zákonník vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho www.uncaria.sk

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávke tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom sa rieši podľa individuálne dohodnutých podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne ​​na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Všetka prezentácie tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu www.uncaria.cz a www.bylinyzperu.cz je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.

2.2. Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu www.uncaria.cz a www.bylinyzperu.cz alebo prostredníctvom telefónu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí bezodkladne prijatie objednávky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou predávajúceho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

2.3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

2.4. Kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia predávajúceho prostredníctvom e-mailu.

2.5. Ceny tovarov a služieb (napr. Poštovné) uvedené na webovom rozhraní sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.

2.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretia kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2.7. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
b) v hotovosti na prevádzke predávajúceho;
c) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho;
d) bezhotovostne platobnou kartou (VISA, MasterCard)

3.2. Pri tovare vyrábaného priamo na želanie zákazníka (zákazková výroba) je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zálohu vo výške 30% predajnej ceny vopred. Táto záloha je nevratná.

3.3. Predávajúci zasiela spolu s tovarom kupujúcemu doklad o predaji (daňový doklad).

4. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

4.1. Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednaní tovaru. Tieto náklady sa riadi cenami uvedenými na www.uncaria.cz a www.bylinyzperu.cz.

4.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

4.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Kupujúci má v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne ​​na adresu predávajúceho a kupujúci môže využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.

5.2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru (napr. Prepravu) a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim výslovne nedohodne na inom spôsobe, ktorým kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcimi skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.4. Kupujúci má v súlade s § 1832 občianskeho zákonníka nárok na vrátenie finančných prostriedkov spojených s prepravou tovaru (poštovné) pri jeho nadobudnutí (nie vrátenie). Tento nárok je však iba vo výške najlacnejšej varianty ponúkanej predávajúcim (aj v prípade, že kupujúci zvolil pri objednávke drahší spôsob prepravy), pričom osobný odber sa nemôže považovať za taký spôsob doručenia.

5.5. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka sa nemôže okrem iného od kúpnej zmluvy odstúpiť:
a) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu (zákazková výroba);
b) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne pomiešaný s iným tovarom;
c) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

5.6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade o tom kupujúceho informuje prostredníctvom emailu na adresu uvedenú v objednávke a vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá závady a že v čase keď kupujúci tovar prevzal:
a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;
b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa;
c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohy, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo kvalite
e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.2. Ustanovenia uvedené v čl. 6.1. týchto obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá.

6.3. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prevzatí kupujúcim.

6.4. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:
a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
b) na primeranú zľavu z kúpnej ceny;
c) na odstúpenie od zmluvy.

6.5. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

6.6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese sídla spoločnosti: UNCARIA ČR s.r.o., Smetanova 3, 466 01 Jablonec nad Nisou.

6.7. Za okamih uplatnenia práva z chybného plnenia sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho chybný tovar.

6.8. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@uncaria.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.


7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

7.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov); (Ďalej len "GDPR") a ďalej ďalšími relevantnými právnymi predpismi.

7.2 Kupujúci berie na vedomie, že údaje predávajúceho použije pre:

a - účely splnenia kúpnej zmluvy,
b - účely plnenia právnych povinností (najmä účtovných a daňových),
"c - na účely oprávnených záujmov predávajúceho spočívajúcich v posúdenie oprávnenosti kupujúcim vznesených nárokov a v obrane proti neoprávnene vzneseným nárokom kupujúceho;
spracovávať osobné údaje kupujúceho, a to:"
zpracovávať osobné údaje kupujícího, a to:
- meno, priezvisko,
- adresa bydliska,
- adresa pre doručenie tovaru,
- adresa elektronickej pošty,
- telefónne číslo.

7.3 Právnym základom pre spracovanie osobných údajov podľa odseku 2 tohto článku obchodných podmienok je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. b), c) a f) GDPR.

7.4 Na účely zriadenia a následného umožnenie užívania užívateľského účtu bude predávajúci na základe kedykoľvek odvolatelného súhlasu príslušnej osoby spracovávať osobné údaje osoby, vytvárajúci užívateľský účet v rozsahu:
meno, priezvisko,
adresa elektronickej pošty,
telefónne číslo,
heslo (zvolené záujemcom o užívateľský účet pri registrácii).

7.5 Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať napr. Zaslaním e-mailu predávajúcemu.

7.6 Právnym základom pre spracovanie osobných údajov podľa odseku 4 tohto článku obchodných podmienok je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

7.7 Na účely zasielania obchodných oznámení predávajúceho v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, obsahujúce informácie o novinkách, produktoch a službách, ktoré predávajúci ponúka, bude predávajúci na základe kedykoľvek odvolateľného súhlasu príslušnej osoby spracovávať osobné údaje v rozsahu emailovej adresy dotknutej osoby. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v jednotlivých obchodných oznámeniach. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov podľa tohto odseku obchodných podmienok je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

7.8 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu, pri žiadosti o zasielanie obchodných informácií) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

7.9 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa (napr. Účtovný a daňoví poradcovia). Okrem osôb prepravujúcich tovar a spracovateľov nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

7.10 Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnú k naplneniu účelu spracovania. Osobné údaje uvedené v ods. 2 tohto článku budú spracovávané aspoň po dobu 10 rokov (presná doba závisí na aktuálnych právnych predpisoch, ktoré napr. Ukladajú povinnosť archivovať vydané faktúry po stanovenú dobu) odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. Osobné údaje podľa ods. 4 a 6 tohto článku budú spracovávané do doby, než bude kupujúcim odvolaný jeho súhlas so spracovaním týchto údajov. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo manuálne v tlačenej podobe.

7.11 Na splnenie informačnej povinnosti podľa GDPR predávajúci zhŕňa a dopĺňa nasledujúce informácie:
správcom osobných údajov je predávajúci, tj. spoločnosť Uncaria ČR s.r.o., IČO 25429451, tel. 483330600, 724104120, e-mail: info@uncaria.cz;
poverenec pre ochranu osobných údajov nebol ustanovený;
rozsah spracovávaných osobných údajov, účely a právny základ pre spracovanie sú uvedené v ods. 2-6 tohto článku obchodných podmienok;
oprávnené záujmy správcu sú uvedené v ods. 2 tohto článku obchodných podmienok;
medzi potenciálnych prijímateľov osobných údajov patrí dopravcovi tovaru a spracovatelia, tj. prípadní daňoví, účtovné a právne poradcovia, poskytovateľ hostingu pre webovú stránku, poskytovatelia služieb spojených s prevádzkou webového rozhrania obchodu;
predávajúci nemá úmysel prenášať osobné údaje do tretích krajín a medzinárodným organizáciám;
doba spracovania osobných údajov je uvedená v ods. 9 tohto článku obchodných podmienok;
kupujúci má najmä právo požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, ďalej má právo na ich opravu alebo vymazanie, právo na prenosnosť údajov a ďalej právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov;
súhlas so spracovaním osobných údajov (pozri ods. 4 a 6 tohto článku obchodných podmienok) je možné kedykoľvek odvolať, čím však nie je dotknutá zákonnosť spracovania osobných údajov založená na udelenom súhlasu pred jeho odvolaním;
kupujúci má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz);
poskytnutie údajov podľa ods. 2 tohto článku obchodných podmienok na účely v ňom uvedené je zákonným požiadavkou, teda kupujúci má povinnosť tieto údaje poskytnúť, inak by predávajúci nemohol kúpnu zmluvu uzavrieť a plniť povinnosti z nej vyplývajúce;
poskytnutie údajov podľa ods. 4 a 6 tohto článku obchodných podmienok na účely v týchto odsekoch uvedenej nie je pre kupujúceho povinné; objednať tovar je možné bez založenia užívateľského účtu a bez udelenia súhlasu na zasielanie obchodných oznámení;
nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovanie vrátane profilovania

7.12 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie alebo informáciu neposkytnúť iba v prípade, ak je žiadosť kupujúceho zjavne nezmyselná alebo neprimeraná, najmä ak sa opakuje.

7.13 Kupujúci má právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje spracovávané na základe ustanovení článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR a ďalej v prípade, ak sú jeho osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu.

7.14 Kupujúci má podľa GDPR a za podmienok v ňom uvedených okrem vyššie uvedených aj tieto práva:
právo na obmedzenie spracovanie;
právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, a to vrátane profilovania

7.15 Spoločnosť UNCARIA SR s.r.o. je registrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom 00054968.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018

------------------------

Vzor Formuláru pre odstúpenie od kúpnej zmluvy

Vyplňte, prosíme, tento formulár a pošlite nám ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Prodávajúci: UNCARIA ČR s.r.o.
Smetanova 3, IČ: 25429451
466 01 Jablonec nad Nisou DIČ: CZ25429451
telefón: 483 330 600 nebo 724 104 120
e-mail: info@uncaria.cz

Kupujúcí: Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefón:
E-mail:

Oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy o nákupe tohto tovaru:


Názov tovaru:

Dátum prevzatia tovaru:

Dátum odstúpenie od zmluvy:

Podpis kupujúceho:

------------------------

OBJEDNANIE TOVARU

Objednať možno nasledujúcimi spôsobmi: 

nákupným košíkom cez on-line obchod
E-mailom na obchod@uncaria.cz
telefonicky na +420 483 330 600, GSM 724 104 120

Po odoslaní objednávky z nášho on-line obchodu Vám príde potvrdzujúci E-mail.
Objednávky, ktoré nebudú riadne vyplnené (bez kontaktného telefónu), nebudú prijaté.
Prijatá objednávka je záväzná. Odoslaním objednávky zákazník vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami spoločnosti UNCARIA ČR s.r.o.

------------------------

OBJEDNÁVKY ZO ZAHRANIČIA

Za medzinárodné zásielku na Slovensko účtujeme poštovné vo výške 6,2 EUR. Pri hodnote objednaného tovaru nad 2.000 Kč poštovné neúčtujeme.
Za medzinárodné zásielku do Poľska účtujeme poštovné vo výške 32 PLN. Pri hodnote objednaného tovaru nad 180 PLN je poštovné 15 PLN a nad 250 PLN poštovné neúčtujeme.
Objednávky z iných štátov riešime individuálne a poštovné sa vždy riadi platným cenníkom medzinárodnej prepravy Českej pošty.
------------------------

EXPEDÍCIA TOVARU

Objednaný tovar expedujeme spravidla do 24 hodín, najneskôr do 3 dní od prijatia objednávky. Tovar si môžete zakúpiť aj po predchádzajúcej dohode priamo v našej predajni v Jablonci nad Nisou, Smetanova 3.

------------------------

PLATBA ZA TOVAR

dobierkou prostredníctvom kuriéra DPD, alebo Slovenskej pošty
prevodom na bankový účet číslo 205 968 613/0300
(Tovar bude expedovaný po pripísaní čiastky na náš účet)
hotovosti na prevádzke
Platba zo zahraničia: CZ87 0300 0000 0002 0596 8613, BIC: TATRSKBX, ČSOB Jablonec nad Nisou, Komenského 17
------------------------

DOPRAVA A PLATBA

Spôsoby platby
Spôsob platby si zvolíte v 2. KROKU objednávacieho procesu. Môžete zvoliť nasledujúce možnosti platenia za tovar:

V hotovosti:
pri osobnom odbere v našej provdejni UNCARIA ČR, Smetanova 3, v Jablonci nad Nisou (predtým budova ČEZ) od 8,00 - 16,00 hod. Vo výnimočných prípadoch Vám vyjdeme v ústrety a po telefonickom dohovore na Vás počkáme aj dlhšie.

Dobierkou:
úhradu vykonáte pri prevzatí tovaru priamo poštovému doručovateľovi, na pošte, alebo kuriérovi DPD.

Tradičným bankovým prevodom:
akonáhle odošlete objednávku, obdržíte e-mailom jej potvrdenie. Výzvu k úhrade zákazky obsahujúce čiastku, číslo účtu a variabilný symbol, pod ktorým máte úhradu vykonať, obdržíte tiež e-mailom. Po pripísaní platby na náš účet (čo niekedy trvá 3-5 dní - podľa Vašej banky) Vám tovar ihneď odošleme.

Rýchla platba on-line - prevodom cez internetové bankovníctvo:
Pohodlný spôsob platby - ak chcete, aby sa k Vám objednaný tovar dostalo čo najrýchlejšie, využite službu platby on-line. Peniaze budú pripísané na náš účet ešte v ten istý deň a my môžeme Váš balík ihneď najneskôr nasledujúci deň (podľa hodiny pripísania čiastky) odoslať. Za túto urýchlenú platbu, okrem normálneho tarifu Vašej banky, neplatíte žiadny špeciálny poplatok - hradíme ho my.

Platba on-line - kartou:
Prijímame platobné karty VISA, MasterCard Veľmi pohodlný spôsob platby. Po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Ak je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite a tovar odosielame ihneď najneskôr nasledujúci pracovný deň. Údaje zo svojej platobnej karty zadávate priamo banke, nikto z našich zamestnancov nemá prístup k údajom o Vašej platobnej karte. Prenos dát sa uskutočňuje prostredníctvom zabezpečeného protokolu HTTPS, ktorý tieto informácie šifruje. Pokiaľ nám banka nepotvrdí platbu Vašou kartou, môže to byť z nasledujúcich dôvodov:

údaje o platobnej karte neboli vyplnené správne
na Vašom účte nemáte dostatok finančných prostriedkov alebo ste už vyčerpali limit pre internetové transakcie
Vaša karta nemá povolené použitie pre transakcie na internete, v tomto prípade sa obráťte na Vašu banku
Platiť platobnou kartou sa oplatí! Vaša objednávka bude poslaná ihneď!

------------------------

SPÔSOBY DOPRAVY

MOŽNOSŤ DOPRAVY ZDARMA:

Pri objednávke nad 1.300 Sk máte dopravu Slovenskou poštou, alebo kuriérom DPD zadarmo! Neúčtujeme poštovné ani balné. Počas objednávanie Vás bude systém informovať, koľko Vám chýba, aby ste mali na dopravu zadarmo nárok.

Prepravnou službou DPD:
"Expresné dodanie do 24 hodín. Objednaný tovar Vám dopravcu dodá na požadovanú adresu nasledujúci pracovný deň po expedícii z nášho skladu, v čase od 8 -14 hod. V deň doručenia Vás vodič bude telefonicky kontaktovať pre upresnenie času odovzdania. Presnú hodinu nemožno bohužiaľ garantovať. V prípade, keď nedôjde k zastihnutiu na dodacej adrese, je vodič povinný Vás znova kontaktovať a dohodnúť sa na ďalšom postupe doručenie expresnej zásielky. Možnosť platby kartou. Cena prepravného: 70 Sk v prípade platby vopred + 20 Sk ak zvolíte dobierku. Možnosť platby kartou.
"

Slovenská pošta balík do ruky:
Objednaný tovar Vám bude zaslaný službou Obchodný balík Českej pošty (iba zásielky do 30kg). Poštový kuriér dodá obchodný balík spravidla nasledujúci pracovný deň po expedícii z nášho skladu. Pred doručením balíka vám Slovenská pošta zašle SMS alebo e-mail s predpokladaným termínom doručenia. Zásielka je doručená na uvedenú adresu v doručovacích hodinách Slovenskej pošty. V prípade, že Vás kuriér nezastihne na dodacej adrese, nechá v schránke oznámenie o uložení zásielky. Balíček si po tej môžete vyzdvihnúť na pošte. Úložná doba je 5 dní. Cena poštovného: v prípade platby vopred 94 Sk + 20 Sk ak zvolíte dobierku

Slovenská pošta balík na poštu:
Objednaný tovar Vám bude zaslaný službou Obchodný balík Českej pošty (iba zásielky do 30kg). Zakazník si zvolí poštu, na ktorej bude balík pripravený na vyzdvihnutie. Garancia možnosti vyzdvihnutia na zvolenej pošte už nasledujúci pracovný deň. Úložná doba je 5 dní. Cena poštovného: v prípade platby vopred 94 Sk + 20 Sk ak zvolíte dobierku.

------------------------

UPOZORNENIE

Zásielku si vždy pozorne prezrite, a ak balík vykazuje akékoľvek známky mechanického poškodenia, odmietnite ho prevziať. V prípade, že to bude možné, otvorte zásielku pred doručovateľom. Pokiaľ bude javiť známky poškodenia, balík okamžite reklamujte. Ak balík s poškodením prevezmete a na túto skutočnosť prídete neskôr, dopravca reklamáciu neuzná.

Z expedičných poplatkov účtujeme iba prepravné, balné máte u nás zadarmo.

Každý zákazník má právo, podľa ustanovenia § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka, od uzatvorenej kúpnej zmluvy pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku odstúpiť, bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, do 14 dní od prevzatia plnenia, ktoré objednal.

Vrátený tovar musí byť v neporušenom obale. Možno ho vrátiť doporučenou zásielkou na adresu sídla spoločnosti UNCARIA ČR s.r.o., spoločne s predajným dokladom (faktúrou) alebo osobne v sídle spoločnosti. Uhradená suma bude zákazníkovi obratom poukázaná poštovou poukážkou na jeho adresu, ev. vyplatená na mieste v hotovosti.

------------------------

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Pri prevzatí zásielky od Slovenskej pošty venujte, prosíme, zvýšenú pozornosť neporušenosti obalu. V prípade zisteného poškodenia zásielky odporúčame ihneď spísať reklamačný protokol.
Reklamácia úplnosti zásielky (podľa dokladov dodaných spoločne s tovarom - faktúra alebo dodací list), pri neporušenosti poštového obalu, je nutné uplatniť neodkladne, najneskôr však do 3 dní od prevzatia zásielky a to telefonicky alebo e-mailom na kontakty uvedené v záhlaví predajného dokladu.
Ak sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim vady tovaru v záručnej dobe, kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu.
Reklamáciu uplatňuje kupujúci u predávajúceho vždy písomne ​​s udaním konkrétnych dôvodov reklamácie.
Za reklamačný dôvod nemôže byť uznaná napríklad odlišná chuť produktu oproti očakávaniam kupujúceho.
Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a činí 24 mesiacov alebo dátum expirácie vyznačenej na obale.
Reklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.
Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.
Reklamovaný tovar je nutné zaslať v pôvodnom, predajnom obale. Pošta či dopravca (kuriérska služba) neručí za zle zabalené zásielky.
Výrobca obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri preprave aj keď sa závada prejavila pred transportom. Náklady na dopravu znáša kupujúci.
Vaše prípadné reklamácie adresujte na:
UNCARIA ČR s.r.o., Smetanova 3, 466 01 Jablonec nad Nisou
E-mail: info@uncaria.cz na tel.: 483 330 600

------------------------

PRAJEME PRÍJEMNÉ A SPOKOJNÉ NÁKUPY V NAŠOM E-SHOPE!