Obchodné pravidlá             

Obchodné podmienky spoločnosti UNCARIA ČR s.r.o.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1. Tieto obchodné podmienky spoločnosti UNCARIA ČR s.r.o., so sídlom Smetanova 3, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25429451, DIČ: CZ25429451, zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom Súde v Ústí nad Labem, spisová značka C odd. 17963 upravujú v súlade s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/ Zb. Občiansky zákonník vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho www.uncaria.sk
1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávke tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
1.3. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je konečným spotrebiteľom, sa rieši podľa individuálne zjednaných podmienok. To znamená, že predávajúci je oprávnený jednostranne odmietnuť uzavretie kúpnej zmluvy. O tejto skutočnosti informuje kupujúceho písomne na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke.

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Akoukoľvek prezentácií tovaru umiestnenou na vebovom rozhraní obchodu www.uncaria.sk predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru.
2.2. Objednávka kupujúceho uskutočnená prostredníctvom internetových obchodov alebo prostredníctvom telefónu je záväzným návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Predávajúci potvrdí okamžite prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pritom toto potvrdenie nie je akceptáciou predávajúceho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
2.3. Kupujúci má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Zrušenie objednávky je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť prostredníctvom emailu alebo telefónu.
2.4. Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia predávajúceho prostredníctvom emailu.
2.5. Ceny tovaru a služieb (napríklad poštovné) uvedené na webovom rozhraní sú v EUR vrátane príslušnej sadzby DPH podľa platnej legislatívy.
2.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.
2.7. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku a je predávajúcim archivovaná za účelom jej riadneho plnenia a nie je prístupná tretím stranám.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodávaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
b) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho;

4. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

4.1. Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý zvolil pri objednávke tovaru. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými na www.uncaria.sk
4.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade povšimnutia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
4.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, respektíve náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1. Kupujúci má v súlade s § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote prostredníctvom emailu alebo písomne na adresu predávajúceho.
5.2. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s návratkou tovaru (napríklad prepravou) a to aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal, pokiaľ sa s kupujúcim vyslovene nedohodne na inom spôsobe, ktorým kupujúcemu nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
5.4. Kupujúci má v súlade s § 1832 občianskeho zákonníka nárok na vrátenie finančných prostriedkov spojených s prepravou tovaru (poštovné) pri jeho zriadení (nie vrátení).
5.5. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníka nemožno mimo iného od kúpnej zmluvy odstúpiť:
a) od dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa želania spotrebiteľa alebo jeho osobou (zákazková výroba);
b) od dodávky tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ale aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
c) od dodávky tovaru v uzatvorenom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
5.6. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ bude vrátený tovar poškodený alebo čiastočne spotrebovaný, má predávajúci nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare a je oprávnený tento nárok jednostranne započítať voči nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou , a to tak, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.
5.8. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade o tom kupujúceho informuje prostredníctvom emailu na adresu uvedenú v objednávke a vráti kupujúcemu uhradenú cenu objednávky bez zbytočného odkladu.

6. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1. Predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá žiadne chyby a že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:
a) má tovar také vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba akékoľvek dojednanie, má tovar také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy uvedenej výrobcom;
b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádza predávajúci, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle využíva;
c) tovar odpovedá akosti alebo prevedením zmluvnej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky či predlohy;
d) je tovar v odpovedajúcom množstve, váhe alebo akosti;
e) tovar vyhovuje požiadavkám podľa právnych predpisov.
6.2. Právo kupujúceho z chybného plnenia vyplýva aj z chyby, ktorú má tovar už pri prevzatí kupujúcim. Ak sa takáto chyba prejavuje v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa zato, že tento tovar bol už chybný pri prevzatí od výrobcu.
6.4. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:
a) na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chýb alebo dodaním chýbajúcej veci;
b) na odstránenie chyby opravou veci;
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny;
d) na odstúpenie od zmluvy.
6.5. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení chyby bez zbytočného odkladu. Vybranú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.
6.6. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese UNCARIA ČR s.r.o., Smetanova 3, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika.
6.7. Vo chvíli, keď obdrží predávajúci od kupujúceho chybný tovar, uplatňuje sa jeho právo z chybného plnenia.
6.8. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@uncaria.cz. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Predávajúci sa zaväzuje, že s akýmikoľvek osobnými údajmi poskytnutými kupujúcim je naložené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. Osobné údaje slúžia iba výlučne pre účely predávajúceho a nie sú poskytované žiadnym tretím stranám okrem prepravcov, ktorým sú poskytované iba informácie nevyhnutné pre prepravu tovaru kupujúcemu. Spoločnosť UNCARIA ČR s.r.o. je registrovaná pod č. 00054968 na Úrade pre ochranu osobných údajou.
7.2. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať písomne predávajúceho o zmenu či výmaz svojich osobných údajov z databázy predávajúceho.
7.3. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. apríla 2016
      
    • Kontakt
  UNCARIA ČR, s.r.o.
  Smetanova 3, 466 01 Jablonec nad Nisou
  Tel/fax: +420 483 330 600
  GSM: +420 724 104 120, +420 775 103 506
  E-mail: info@uncaria.cz
 • Newsletter

Copyright ©2020 Uncaria.cz | All rights reserved
Made by: Confusers.cz